Журнал стал партнером круглых столов

Журнал «Право и цифровая экономика» стал партнёром круглых столов 28 ноября 2018 и 30 ноября 2018:

https://msal.ru/news/kruglyy-stol-pravovoe-regulirovanie-ekonomicheskikh-otnosheniy-v-sovremennykh-usloviya-razvitiya-tsi/

https://msal.ru/news/mezhdunarodnyy-kruglyy-stol-sovremennye-problemy-prava-i-ekonomiki-opyt-rossii-evropy-i-azii/